Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. TT Finansman A.Ş. (“TT Finansman”) veri sorumlusu olarak Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, TT Finansman tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, TT Finansman tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.

 

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. TT Finansman tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:

Kimlik Bilgileri:

Yetkili kişi ad, soyad, TC kimlik numarası (TCKN), doğum yeri ve tarihi, kimlik örneği, kimlik belgesinin türü ve numarası, kimlik belgesinde yer alan bilgiler, uyruk bilgisi, pasaport numarası, vergi kimlik numarası

İletişim Bilgileri: 

Telefon/faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, KEP bilgisi

Lokasyon Bilgileri:

Bulunduğunuz yaklaşık konum verileri ve yurtdışında bulunduğunuz ülke bilgisi

Hukuki İşlem Bilgileri:

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyası bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri:

Çağrı merkezi kayıtları, fatura/ senet/ çek bilgileri, gişe dekont bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, İletilen talep ve şikayetlerde yer alan bilgiler

Cihaz Bilgileri:

Cihaz kimlik bilgileri, marka ve model bilgisi, cihaz değişiklik tarihleri, IMEI numaraları

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri:

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Finansal Bilgiler ve Risk Bilgileri:

Ticari sicil numarası, vergi dairesi, vergi levhası, kurumlar vergi beyannamesi, yabancı para beyan ve taahhütnamesi, faaliyet raporu,kredi derecelendirme formu, mizan, imza sirküleri, yetki belgesi, malvarlığı bilgileri, ortaklık bilgisi, hissedar ad ve soyadı, hisse oran bilgisi, yıllık ciro bilgisi ve ödenmiş sermaye bilgisi, istihbarat, abonelik, ürün sahipliği, limit, risk, demografik, ödeme performansı, gecikme, borç, mobil ödeme kullanımı bilgileri, faturasız müşteriler için TL bakiyesi/yükleme sıklığı/yükleme sayısı , cayma, kredi notu ile finansal sektör bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri:

Diploma bilgileri, kurs ve meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri

Pazarlama Bilgileri:

Alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, çerez kayıtları bilgileri, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Dokunmatik ekrana sahip bir tablete veya akıllı telefona el veya dijital bir kalem yardımı ile atılan doğrulanabilir bir elektronik imza çeşidi olan biyometrik imza, sağlık bilgileri, engellilik durumu ve vakıf/dernek/sendika üyeliği bilgileri.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Şirketimiz hizmetlerinin tesisi, sunulması ve devamlılığının sağlanması,
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması,
 • Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, ilgili mevzuat gereği abonelik sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam/ Kampanya/ Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz/istatistik çalışmalarının yapılması,
 • Şirket hizmetleri sunulabilmesi için risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti/raporlanması,
 • Gerekli durumlarda kimlik ve adres bilgilerinizin teyit edilmesi, kredi notu ve istihbarat kontrolünüzün yapılması,
 • Finansal yeterlilik ön değerlendirmesi,
 • Kredi-gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
 • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulama yapılabilmesi ve işlem güvenliğinin sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • BTK Yetkilendirme Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen mevzuatlar ve yalnızca TT Finansman ile çalışmaya uygunluğunuzun ve risklerin değerlendirilmesi ile yetkinliklerinizin ölçümlenmesi amacıyla sınırlı olmak kaydıyla Kanun’un kişisel verilerin yurt içinde aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki 3 üncü taraflara aktarılabilecektir:

 • Açık rıza vermeniz durumunda Grup Şirketimizin hizmetleri kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., (“TTG”) şirketleri arasında işlenerek paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın yurt dışında ve/veya yurtiçinde bulunan üçüncü taraflarla hiçbir surette paylaşılmamaktadır.

 

 • TT Finansman’dan almakta olduğunuz hizmet kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., (“TTG”) şirketleri arasında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;

“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.”

hukuki sebeplere dayanılarak, hizmetin ifasını teminen hukuki ilişkinin gereği paylaşılabilecektir.

 • Düzenleyici denetleyici kurum taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

 • Finansal işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve mobil finans işlemlerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla abonelik, finans ve cihaz bilgileriniz ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

 • Yasal ve kritik bilgilendirmelerin yapılabilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi vakaların önlenmesi amaçlarıyla Türk Telekom Grubu rehberine kayıtlı olan telefon numaranız TC kimlik numaranıza sahip banka ve finans kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, avukatlık büroları, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.

 

 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla gereken kişisel verileriniz hukuk büroları, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri ile paylaşılabilmektedir.

 

 • İşlemlerinizin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz ve bayilerimiz ile paylaşılabilmektedir.

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, TT Finansman ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:

 • Fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan
 • TTG Şirketleri
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Bankalar Birliği ve Kredi Kayıt Bürosu
 • SMS Kanalı
 • Mobil Uygulamalarımız
 • Sistemsel entegrasyonlar ile ilgili kurum ve kuruluşların veri tabanına erişmek suretiyle (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, TCMB, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, vb.)
 • yukarıda yer verilen amaçlar ve
 • Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede

tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ikincil düzenlemeleri,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ikincil düzenlemeleri,
 • 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri,
 • Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
 • MASAK Tebliğleri
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemeleri,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 

 1. a) İlgili kişinin açık rızasının olması,
 2. b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinmeye,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeye,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine,
 • Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesine,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etmeye,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesine

ilişkin taleplerinizi başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:

 

 • Aşağıda yer verilen adreslerimize direkt olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya

 

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle, sistemlerimizde kayıtlı eposta adresiniz üzerinden aşağıda belirtilen eposta/KEP adreslerimize iletebilir, kayıtlı e-posta adresinizden aşağıda yer verilen mail adreslerimize talebinizi ulaştırabilirsiniz.

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

 

İLETİŞİM KANALIMIZ

TT Finansman A.Ş:

 

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mahallesi, Vefa Bayırı Sokak No:2 34350 Beşiktaş-İSTANBUL

 

KEP: ttfinansman@hs03.kep.tr